روابط عمومی واحد همدان

 

محمد باقری؛ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان همدان

 32512282-081             09189010564