ریاست واحد همدان

اکبر اسدی ؛ رئیس جهاددانشگاهی استان همدان

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی استان همدان