اشتغال و برنامه ریزی

 

 

سید محمدمهدی حسینی کیا؛ مسئول دفتر تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان

34223277-081


حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان:

دانش آموختگان به عنوان بخش عظيم سرمايه‌هاي انساني كشور مي‌توانند در امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه و كم‌بازده پيشگام باشند. جهاددانشگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشتوانه انگيزه و شناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال نظير آموزش، فرهنگ‌سازي، توسعه محصولات و فرايندهاي جديد و اجراي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر در عرصه اشتغال، براساس معيارها و شاخص‌هاي ذيل اقدام نمود:

1- محدوده و چارچوب فعاليت جهاددانشگاهي در حوزه اشتغال بايد متناسب با سوابق، توانمندي‌ها و مزيت‌هاي جهاددانشگاهي در عرصه آموزش، پژوهش و فناوري، فرهنگ، مديريت و سازماندهي باشد.

2- فعاليت‌هاي جهاددانشگاهي بايد داراي دستاوردها و نتايج محسوس (كوتاه‌مدت و بلندمدت) در توسعه اشتغال باشد.

3- فعاليت‌هاي جهاددانشگاهي بايد مكمل فعاليت ساير سازمانها و دستگاه‌ها بوده و حتي‌الامكان متمايز و منحصر به فرد باشند.

با توجه به معيارهاي مذكور، جهاددانشگاهي بر اساس يك برنامه چهار مرحله‌اي ذيل وارد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.

1- تشكيل ستاد اشتغال در سال 1377 با هدف آغاز بررسي‌هاي اوليه و عمومي اشتغال دانش‌آموختگان.

2- اضافه‌شدن وظيفه "مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش‌آموختگان" به اساسنامه جهاددانشگاهي در جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأسيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان. 

3- اقدام به تأسيس شعب و مراكز وابسته به سازمان در استانها و واحدهاي جهاددانشگاهي از سال 1383.

4- افزودن مأموريت جديدي به وظيفه قبلي سازمان مبني بر تسهيل تجاري سازي فناوري در پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري و انتقال فناوري‌هاي به بلوغ رسيده به شركت‌ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه مطابق با جلسه هيات امناي مورخ 9/7/1393 و تغيير نام سازمان به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان.

اين سازمان در سال 1388 همگام و همراستا با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي دفتر مركزي جهاددانشگاهي ، درصدد تغييرات ساختاري متناسب با نياز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغييرات مطابق با جلسه هيات امناي مورخ12/3/1388 راه‌اندازي 3 معاونت تخصصي « كارآفريني و توانمندسازي»، «مطالعات و تحقيقات كاربردي» و «اطلاع رساني بازر كار» بود.

از آنجا كه پويايي و تغيير، مهم‌ترين ويژگي سازمانهاي امروزي است، لذا سازمانها براي ادامه حيات مستمر خود نيازمند همگامي در برابر تغييرات محيطي هستند.

به همين منظور و به جهت پويا نمودن بخش اشتغال جهاددانشگاهي و همچنين متمركز شدن فعاليت هاي ديگر اين بخش كه در قالب مراكز رشد فناوري ، پاركهاي علم و فناوري و هفته نامه بازار كار و مركز اطلاع رساني بازار در بخش هاي ديگر جهاددانشگاهي به فعاليت مشغول بودند از يك سو و از سوي ديگر فراهم نمودن زمينه اي جهت تجاري سازي و تبديل تحقيقات و طرح‌هاي پژوهشي به بلوغ رسيده متعدد، به يك ايده و طرح عملياتي و در نتيجه فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي، تصميم بر آن شد كه كليه برنامه‌ها و خدمات حوزه اشتغال و كارآفريني جهاددانشگاهي در يك ساختار منسجم سازماني و با يك حوزه سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارتي واحد، تجميع و ادغام گردد تا با اين اقدام ضمن اينكه يك بخش نيرومندتر و كارآمد مديريتي شكل گرفته شود، با هم افزايي درون سازماني و اهداف مشترك، برنامه هاي اشتغال و كارافريني با قوت بيشتر مسير خود را طي نمايد. و در همين راستا مآموريت هاي جديد به سازمان محول گرديد.

امروز با گذشت نزديك به 14 سال از تأسيس سازمان و تعامل با بسياري از سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال، اين سازمان مفتخر است كه اعلام نمايد توانسته است خدمات علمي، توانمندسازي، تحقيقاتي و اطلاع رساني شغلي شايان توجهي را به مخاطبان خود (دانشجويان، دانش‌آموختگان، سازمانها، كارفرمايان و سرمايه‌گذاران ) ارائه نمايد.

هم اكنون نيز سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش ‌آموختگان در 3 حوزه « توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و كارآفريني»، «تجاري سازي و امور پاركها و مراكز رشد» و « توسعه سرمايه گذاري و امور شركتها و مؤسسات» و با 31 شعبه داراي موافقت اصولي در استانهاي كشور، بخش اشتغال جهاددانشگاهي را راهبري و مديريت مي‌نمايد.

مأموريت (رسالت) جهاددانشگاهي در حوزه اشتغال:

کمک به بهبود فضاي کسب و کار، توانمندسازي و اشتغال دانش آموختگان از طريق:

·         توسعه و ترويج فرهنگ کارآفريني و اشتغال دانش بنيان

·         مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش آموختگان

·         شناسايي و معرفي زمينه هاي نوين اشتغال و کار آفريني 

چشم انداز سازمان:

  • يك فارغ‌التحصيل، يك كارآفرين

اهداف 20 ساله (چشم‌انداز) سازمان (بخش اشتغال جهاددانشگاهي):

  • پيشگام در توسعه توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان و مؤثر در هدايت و حمايت از سرمايه‌هاي انساني بازاركار كشور با قابليت مؤثر در كشورهاي منطقه
  • سازمان مؤثر در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع، طرح‌هاي تيپ كسب و كارهاي نوين و تعامل سازنده ملي و بين‌المللي در حوزه‌هاي كار، اشتغال و كارآفريني
  • الهام‌بخش در نوآوري، اطلاع‌رساني، ترويج، تصميم‌سازي و ارائه خدمات علمي در حوزه كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

مخاطبين:

·         دانشجويان

·         دانش‌آموختگان

·         دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

·         كارفرمايان

·         سرمايه‌گذاران

·         اساتيد دانشگاهي

·         سازمان‌ها

·         دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها