مدیریت امور اداری و عمومی واحد همدان

ایرج محبی؛ مدیر امور اداری و عمومی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32533522-081        داخلی 105