مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت

آدرس:خیابان بین النهرین-بن بست رز

تلفن :38266684-081

دورنگار:38276090-081