مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

نمایندگی خون بند ناف همدان

آدرس:آرامگاه بوعلی-ابتدای خیابان بوعلی

تلفکس:32520264-081

پیوند پرتال شرکت فناوری بن یاخته های رویان