مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

مرکز خدمات تخصصی طب کار

آدرس:میدان باباطاهر-ابتدای خیابان آیت الله آخوند

تلفن:34228619-081