مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

آزمایشگاه تشخیص طبی

آدرس:میدان آرامگاه بوعلی-ابتدای خیابان بوعلی

تلفن:32520262-081