آخرین اخبار

> اجرای طرح نظرسنجی" بررسی نگرش جهادگران حوزه فرهنگی پیرامون وضعیت شغلی و مصرف کالای فرهنگی"در همدان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، مدیر افکار سجی دانشجویان ایران شعبه همدان گفت: همزمان با برگزاری هشتادمین گردهمایی معاونین فرهنگی جهاددانشگاهی در همدان، در محل برگزاری گردهمایی مورخ 3 مرداد ماه 97 به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران-شعبه همدان و با همکاری ایسپای تهران طرح نظرسنجی" بررسی نگرش جهادگران حوزه فرهنگی پیرامون وضعیت شغلی و مصرف کالای فرهنگی"به اجرا در آمد.

اعظم شکوری افزود، طرح فوق به منظور بررسی نظرات جهادگران نسبت به فعالیت در جهاددانشگاهی و مصرف کالاهای فرهنگی تدوین شد.

وی اظهار کرد، میزان و نوع استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی ،تاثیر شاغل بودن در جهاددانشگاهی و تاثیر آن بر روی نیازهای مادی و معنوی،بررسی تاثیر محتویات شبکه های مجازی ، میزان تطابق آن با واقعیت اجتماعی و بیرونی،میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی زندگی،رضایت شغلی جهادگران  و میزان استفاده از کالاهای فرهنگی از محورهای اصلی طرح بود.

شایان ذکر ا ست؛ 43 نفر از مدیران ارشد و معاونین فرهنگی جهاددانشگاهی پرسشنامه فوق را تکمیل کرده اند.